Tiểu hành tinh khổng lồ 2014 J025 bay sát Trái Đất trong hôm nay