trả lại tài sản trị giá 1.1 tỷ đồng cho hướng dẫn viên