Quảng Ngãi: Quy hoạch thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Moitruong.net.vn

– Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 1574/QĐ-TTg phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh Quảng Ngãi thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Theo Quyết định trên, việc lập quy hoạch tỉnh Quảng Ngãi phải đảm bảo phù hợp với các nội dung, định hướng phát triển chiến lược phát triển kinh tế-xã hội đất nước thời kỳ 2021-2030; chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh và phát triển bền vững; quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch vùng và các quy hoạch ngành liên quan đến tỉnh Quảng Ngãi; hướng đến phát triển bền vững trên cả ba trụ cột: Kinh tế, xã hội và môi trường trong dài hạn.

Nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh Quảng Ngãi thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050. 

Quy hoạch nhằm đánh giá đầy đủ giá trị kinh tế-chính trị của tỉnh Quảng Ngãi; các tác động về các điều kiện và bối cảnh từ bên ngoài đến phát triển của tỉnh; các cơ hội liên kết giữa tỉnh Quảng Ngãi với Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung, Duyên hải Nam Trung Bộ, Tây Nguyên, cả nước và quốc tế; khả năng khai thác các hiệp định thương mại mà Việt Nam đã ký kết và tham gia; tạo nền tảng cho phát triển trên cơ sở tận dụng các cơ hội của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Cùng với đó, quy hoạch nhằm thúc đẩy phát triển các vùng kinh tế động lực; khai thác trục hành lang kinh tế chủ đạo của tỉnh theo các tuyến giao thông huyết mạch cũng như đẩy mạnh kết nối giữa các khu vực đồng bằng, miền núi và hải đảo trên địa bàn tỉnh phù hợp với khả năng cân đối, huy động về nguồn lực của tỉnh Quảng Ngãi.

Quyết định nêu rõ: Quy hoạch tỉnh Quảng Ngãi phải thể hiện được quan điểm đổi mới mạnh mẽ tư duy phát triển; phát huy tối đa, hiệu quả lợi thế, tiềm năng, nguồn lực, tạo động lực mới cho sự phát triển nhanh và bền vững.

Quy hoạch cần đảm bảo tính khả thi trong triển khai, đáp ứng các nhu cầu trong giai đoạn 2021-2025, 2026-2030 và tạo nền tảng phát triển cho các giai đoạn tiếp theo, phù hợp với tầm nhìn đến năm 2050. Cùng với đó, cần đảm bảo công khai, minh bạch, giúp cho quá trình ra quyết định trong việc thu hút và triển khai các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Quy hoạch phải đề ra các phương án: quy hoạch xây dựng vùng liên huyện, vùng huyện; phương án bảo vệ môi trường, bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học trên địa bàn tỉnh; phương án bảo vệ, khai thác, sử dụng tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh; phương án khai thác, sử dụng, bảo vệ tài nguyên nước, phòng, chống khắc phục hậu quả tác hại do nước gây ra; phương án phòng, chống thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh;

Bên cạnh đó, xây dựng danh mục dự án của tỉnh và thứ tự ưu tiên thực hiện; giải pháp, nguồn lực thực hiện quy hoạch; xây dựng báo cáo đánh giá môi trường chiến lược; xây dựng báo cáo quy hoạch gồm báo cáo tổng hợp và báo cáo tóm tắt, hệ thống sơ đồ, bản đồ và cơ sở dữ liệu quy hoạch tỉnh.

Minh Châu