Quảng Bình bảo vệ và phát triển rừng ven biển ứng phó với biến đổi khí hậu

Tài nguyên và phát triển - Ngày đăng : 03:53, 06/02/2018

(Moitruong.net.vn) – Để tiếp tục thực hiện tốt mục tiêu, nhiệm vụ bảo vệ và phát triển rừng ven biển ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2015 – 2020; một số chính sách quản lý, bảo vệ và phát triển bền vững rừng ven biển ứng phó với biến đổi khí hậu, UBND tỉnh Quảng Bình vừa ban hành Công văn số 137/UBND-KTN về việc tăng cường bảo vệ và phát triển rừng ven biển ứng phó với biến đổi khí hậu.

Phát triển bền vững rừng ven biển ứng phó với biến đổi khí hậu – ảnh minh họa

Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan tiếp tục tham mưu, tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị định số 119/2016/NĐ-CP ngày 23-8-2016 của Chính phủ, trong đó tập trung tham mưu thực hiện rà soát, điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng, quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng ven biển gắn với Quy hoạch 3 loại rừng, Quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng của tỉnh và các chính sách liên quan đến bảo vệ và phát triển rừng ven biển của Nhà nước; chỉ đạo thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu thuộc Dự án bảo vệ và phát triển rừng phòng hộ ven biển Nam Quảng Bình giai đoạn 2015 – 2020, Dự án bảo vệ và phát triển rừng ven biển thuộc Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững; chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả Dự án hiện đại hóa ngành lâm nghiệp và thích ứng với biến đổi khí hậu; tham mưu ưu tiên bố trí vốn cho các dự án bảo vệ và phát triển rừng ven biển.

Mặt khác, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu kiểm soát chặt chẽ việc chuyển mục đích sử dụng rừng ven biển sang mục đích khác theo kết luận của Thủ tướng Chính phủ; coi việc quản lý, bảo vệ rừng ven biển là nhiệm vụ đặc biệt ưu tiên trong thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/1/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Nghị quyết số 71/NQ-CP ngày 8/8/2017 của Chính phủ, Kế hoạch số 31-KH/TU ngày 8-3-2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Kế hoạch số 665/KH-UBND ngày 6/5/2017 của UBND tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng…

UBND tỉnh cũng giao cho các ngành và địa phương liên quan trong việc tham mưu thực hiện thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất rừng ven biển sang các mục đích khác theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; hạn chế tối đa việc chuyển mục đích sử dụng đất rừng ven biển để sản xuất kinh doanh, làm suy giảm diện tích và chất lượng rừng; tổ chức tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho các tầng lớp trong nhân dân trên địa bàn về vai trò, chức năng phòng hộ của rừng ven biển; vận động, khuyến khích nhân dân và các thành phần kinh tế tích cực tham gia bảo vệ và đầu tư phát triển rừng ven biển ứng phó với biến đổi khí hậu; triển khai thực hiện có hiệu quả các dự án bảo vệ và phát triển rừng ven biển đã được đầu tư; giám sát chặt chẽ các dự án đã có quyết định chuyển mục đích sử dụng rừng để thực hiện dự án, không để lợi dụng để lấn chiếm, phá rừng trái phép…

Theo QBĐT