Thứ sáu, 12/4/2024
Phân loại rác tại nguồn – Bài 3: Bài học từ các mô hình hiệu quả
Trong thời gian qua các tỉnh, thành phố đã có nhiều mô hình, chương trình, dự án phân loại rác tại nguồn mang lại hiệu quả thiết thực: giảm lượng rác thải chôn lấp; tăng lượng rác thải tái chế; tạo nhiều công ăn việc làm cho người lao...