Hà Tĩnh: Nước ở các vùng nuôi trồng thủy sản cơ bản trong giới hạn cho phép
Nước ở các vùng nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh cơ bản đều trong giới hạn cho phép. Riêng tại nguồn cấp Kỳ Ninh phát hiện tảo độc, mật độ 655 tế bào/ lít.
Mới nhất