Tăng cường bảo vệ các loài nguy cấp có ý nghĩa toàn cầu tại Việt Nam
Bảo tồn đa dạng sinh học chính là bảo vệ cuộc sống. Vì vậy, sự tham gia của mỗi thành phần trong xã hội đều là một phần của giải pháp giúp Việt Nam hướng đến tương lai phát triển bền vững.
Mới nhất