9 cụm công nghiệp ở Bắc Giang chưa có hệ thống xử lý nước thải tập trung
Đối với những cụm công nghiệp chưa có hệ thống xử lý nước thải tập trung, Sở Công thương tỉnh tiếp tục khảo sát, đánh giá cụ thể và đề xuất các biện pháp.
Mới nhất