[VIDEO] Hội thảo "Góp ý hoàn thiện chính sách quản lý môi trường nước LVS tại Việt Nam và giải pháp đề xuất"

Video - Ngày đăng : 20:12, 08/12/2023

Sáng này 8/12, tại Hà Nội, Hội Nước sạch và Môi trường Việt Nam tổ chức Hội thảo Góp ý hoàn thiện chính sách quản lý môi trường nước lưu vực sông tại Việt Nam và giải pháp đề xuất với chuyên đề “Quản lý chất lượng môi trường nước và đề xuất giải pháp đẩy mạnh sự tham gia của cộng đồng trong quản lý chất lượng môi trường nước lưu vực sông và hệ thống Kênh thủy lợi Bắc Hưng Hải.
[VIDEO] Hội thảo "Góp ý hoàn thiện chính sách quản lý môi trường nước LVS tại Việt Nam và giải pháp đề xuất"

Trần Đức