Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thăm, chúc Tết Trường Đại học Văn hóa nghệ thuật Quân đội

Tin tức - Sự kiện - Ngày đăng : 10:58, 01/02/2024

Thủ tướng Phạm Minh Chính mong muốn và tin tưởng Trường Đại học Văn hóa nghệ thuật Quân đội tiếp tục nỗ lực, phấn đấu có kết quả năm sau cao hơn năm trước, giai đoạn sau cao hơn giai đoạn trước, góp phần phát triển đất nước hùng cường, thịnh vượng; nhân dân ngày càng ấm no, hạnh phúc.

Trong không khí chào mừng kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2024) và vui đón Tết cổ truyền Giáp Thìn 2024, chiều 31/1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã thăm, chúc Tết cán bộ, giảng viên, học viên, chiến sĩ Trường Đại học Văn hóa nghệ thuật Quân đội.

1-ttg.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Trường Đại học Văn hóa nghệ thuật Quân đội

Cùng đi có Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Đại tướng Lương Cường; đại diện lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương, Bộ Tổng tham mưu, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, các cơ quan của Bộ Quốc phòng.

Trường Đại học Văn hóa nghệ thuật Quân đội là một trong những trường nghệ thuật cách mạng đầu tiên của nước nhà, thành lập ngay sau khi sự nghiệp kháng chiến kiến quốc, chống thực dân thắng lợi.

Suốt quá trình gần 70 năm xây dựng và trưởng thành, nhà trường luôn nỗ lực, khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng những hạt nhân nghệ thuật cho toàn quân, đào tạo các thế hệ văn nghệ sĩ, nhạc sĩ.

Trong giai đoạn đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, với tinh thần tất cả cho tiền tuyến, xẻ dọc Trương Sơn đi cứu nước, tiếng hát át tiếng bom, tay đàn, tay súng, các cán bộ, học viên nhà trường đã đem lời ca, tiếng hát, điệu múa đến từng trận địa, xuống tận chiến hào, khích lệ bộ đội chiến đấu, trong đó nhiều người đã hy sinh hoặc để lại một phần thân thể ở các chiến trường.

Trong giai đoạn xây dựng và phát triển đất nước, nhà trường đã thực hiện tốt nhiệm vụ dạy tốt-học tốt, nghiên cứu khoa học tốt, phục vụ tốt, công tác tốt; đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ văn nghệ sĩ, cán bộ quản lý văn hóa, báo chí, văn thư lưu trữ và nguồn nhân lực chất lượng cao cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Với 3 cơ sở tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, trong 10 năm trở lại đây, nhà trường đã đào tạo gần 5.000 học viên các cấp học từ trung cấp, cao đẳng đến đại học, sau đại học. Hiện nay, đội ngũ cán bộ, giảng viên của nhà trường 100% có trình độ đại học; trong đó có 18 tiến sĩ, 132 thạc sĩ, 10 nghệ sĩ nhân dân, 17 nghệ sĩ ưu tú, 16 nhà giáo ưu tú...

1-ttg1.jpg
Thủ tướng thăm phòng truyền thống của Trường Đại học Văn hóa nghệ thuật Quân đội

Trong 5 năm gần đây, nhà trường đã triển khai nghiên cứu, biên soạn, xuất bản 140 giáo trình, tài liệu; 87 đề tài, sáng kiến. Các đề tài sáng kiến có tính ứng dụng cao, góp phần làm sáng tỏ những vấn đề lý luận, thực tiễn đang đặt ra đối với phát triển văn hóa, nghệ thuật của quân đội, đất nước. Đặc biệt, nhà trường đã đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong công tác nghiên cứu khoa học; từ năm 2022 đến nay đăng tải hàng chục bài báo và công trình khoa học trên một số tạp chí quốc tế có uy tín, được giới học thuật đánh giá cao.

Sau khi thăm phòng truyền thống, cơ sở vật chất, các phòng chức năng và khu ở của học viên, phát biểu với cán bộ, giảng viên, học viên, chiến sĩ Trường Đại học Văn hóa nghệ thuật Quân đội, Thủ tướng Phạm Minh Chính điểm lại những chủ trương, đường lối, quan điểm lớn về văn hóa trong các văn kiện của Đảng ta từ khi thành lập: Cương lĩnh đầu tiên của Đảng năm 1930; Đề cương văn hóa Việt Nam năm 1943 xác định văn hóa là 1 trong 3 mặt trận (kinh tế, chính trị, văn hóa), phát triển văn hóa theo hướng dân tộc, khoa học, đại chúng; Nghị quyết Đại hội lần thứ III; Nghị quyết Trung ương 4 khóa VII về một số nhiệm vụ xây dựng văn hóa, văn nghệ; Nghị quyết Trung ương 5 khóa VIII về xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc; Cương lĩnh xây dựng đất nước năm 2011 (Đại hội XI) xác định xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc thống nhất trong đa dạng; Nghị quyết Trung ương 9 khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; Nghị quyết Đại hội XIII xác định xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam thành nền tảng, động lực thúc đẩy đất nước phát triển nhanh, bền vững; Kết luận của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị văn hóa toàn quốc 2021 về phát triển văn hóa, con người "sức mạnh mềm" của dân tộc…

Nhắc lại lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh "Văn hóa soi đường cho quốc dân đi" và lời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng "Văn hóa còn thì dân tộc còn", "văn hóa là hồn cốt của dân tộc", Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, văn hóa có vai trò, vị trí và đóng góp quan trọng vào sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, bảo vệ và xây dựng, phát triển đất nước nhanh, bền vững.

Nêu đường lối và các yếu tố nền tảng phát triển đất nước, trong đó có nền tảng về văn hóa, Thủ tướng cho biết, Chính phủ đã và đang thực hiện nhiều nhiệm vụ, giải pháp, với nhiều chiến lược, chương trình, đề án về giữ gìn, phát huy giá trị văn hóa; xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Trong đó, Chính phủ đang chỉ đạo xây dựng, trình cấp có thẩm quyền Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa; đồng thời quan tâm chỉ đạo các nhiệm vụ, giải pháp phát triển công nghiệp văn hóa.

Theo Thủ tướng, Quân đội nhân dân Việt Nam luôn là một trong những lực lượng đi đầu trong giữ gìn, phát huy và xây dựng văn hóa Việt Nam. Thủ tướng Chính phủ bày tỏ vui mừng với sự phát triển của Trường Đại học Văn hóa nghệ thuật Quân đội cả về tầm vóc, quy mô, kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Qua đó, tiếp tục khẳng định vị thế là trường nghệ thuật hàng đầu của quân đội, có uy tín lớn của đất nước; đạt nhiều kết quả về công tác nghiên cứu khoa học, góp phần làm sáng tỏ những vấn đề lý luận, thực tiễn trong phát triển văn hóa nghệ thuật của quân đội và đất nước.

Nhà trường tham gia xây dựng, tổ chức nhiều chương trình nghệ thuật biểu diễn có giá trị tư tưởng, nghệ thuật cao, phục vụ các sự kiện chính trị trọng đại của Đảng, đất nước, quân đội. Nhiều nhạc sĩ, nghệ sĩ, diễn viên của Nhà trường đã thành danh, đạt nhiều giải cao tại các liên hoan, hội thi, hội diễn toàn quốc và ở nước ngoài; có tác phẩm đoạt Giải thưởng Nhà nước về văn học, nghệ thuật, Giải thưởng Hồ Chí Minh…

Thủ tướng Phạm Minh Chính biểu dương, ghi nhận và chúc mừng những thành tích, cống hiến, đóng góp của đội ngũ các nhà văn hóa, văn nghệ sĩ quân đội; các thế hệ cán bộ, giảng viên, học viên, nhân viên, chiến sĩ của trường.

Thủ tướng cho rằng, trong giai đoạn phát triển mới, đất nước ta có những thời cơ, vận hội nhưng cũng phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Riêng trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, việc bảo vệ các giá trị văn hóa truyền thống đứng trước nhiều thách thức.

Năm 2024 là năm có ý nghĩa rất quan trọng đối với thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; đồng thời là năm có nhiều sự kiện quan trọng như kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, 70 năm Giải phóng Thủ đô, 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân...

1-ttg2.jpg
Thủ tướng tặng quà cho cán bộ, giảng viên, học viên, chiến sĩ Trường Đại học Văn hóa nghệ thuật Quân đội

Người đứng đầu Chính phủ yêu cầu Trường Đại học Văn hóa nghệ thuật Quân đội quán triệt sâu sắc quan điểm của Đảng, Nhà nước về "văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu, vừa là sức mạnh nội sinh, động lực quan trọng để phát triển đất nước", "Văn hóa soi đường cho quốc dân đi".

Nhà trường phải triển khai hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về phát triển văn hóa, con người Việt Nam và chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc; thực hiện tốt công tác chính trị, tư tưởng trong Quân đội, trong đó văn hóa, văn nghệ là một nội dung quan trọng.

Thủ tướng yêu cầu nhà trường khơi dậy, phát huy sức sáng tạo, trách nhiệm, sứ mệnh của đội ngũ tri thức, văn nghệ sĩ, cán bộ, giảng viên, học viên, đóng góp công sức, trí tuệ nhiều hơn nữa cho sự nghiệp chấn hưng văn hóa, xây dựng con người Việt Nam thời đại mới; tích cực tham gia nghiên cứu, làm sáng tỏ những định hướng lớn; đồng thời phát triển, bổ sung, làm phong phú, sâu sắc hơn nữa những nội dung về phát triển văn hóa, nghệ thuật trong thực tiễn. Nhà trường xây dựng các chương trình nghệ thuật chất lượng cao, hiện đại, đậm đà bản sắc dân tộc; sáng tác ngày càng nhiều tác phẩm có giá trị cao về tư tưởng, nghệ thuật và văn hóa, góp phần bảo tồn, phát huy, lan tỏa giá trị văn hóa Việt Nam, đẩy mạnh hoạt động quảng bá văn hóa Việt Nam ra nước ngoài.

Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu Trường phải chuẩn hóa, hiện đại hóa nội dung, chương trình đào tạo, quy trình, phương pháp dạy học; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số. Cùng với đó, thực hiện tốt "dạy tốt, học tốt, phục vụ tốt, công tác tốt", "học đi đôi với hành; gắn với dạy người, dạy nghề và dạy trách nhiệm"; bảo đảm học viên ra trường có đủ phẩm chất, năng lực đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ, là những hạt giống tốt để góp phần phát triển văn hóa, văn nghệ, xây dựng đời sống văn hóa.

Nhà trường chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục có chất lượng cao, giỏi về chuyên môn, kiên định về chính trị, mẫu mực về đạo đức lối sống, tâm huyết với nghề; đồng thời nghiên cứu, tham mưu cơ chế chính sách phù hợp để thu hút, trọng dụng nhân tài.

Đặc biệt, nhà trường phải chú trọng xây dựng Đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức và cán bộ, gắn với xây dựng nhà trường vững mạnh toàn diện "mẫu mực, tiêu biểu"; quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, giảng viên, học viên, nhân viên, chiến sĩ của trường.

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, chúng ta tự hào về truyền thống và các giá trị văn hóa Việt Nam; có nghĩa vụ, trách nhiệm, vinh dự cùng nhau gìn giữ, bảo tồn và phát triển văn hóa dân tộc bền vững, phù hợp với xu thế của thời đại. Thủ tướng mong muốn và tin tưởng Trường Đại học Văn hóa nghệ thuật Quân đội tiếp tục nỗ lực, phấn đấu có kết quả năm sau cao hơn năm trước, giai đoạn sau cao hơn giai đoạn trước, góp phần phát triển đất nước hùng cường, thịnh vượng; nhân dân ngày càng ấm no, hạnh phúc.

Mai Hạ