20 năm phát triển

Hội Nước sạch và Môi trường Việt Nam: 20 năm phát triển với những dấu ấn
20 năm xây dựng và phát triển là dấu mốc quan trọng để đánh giá lại những thành tựu, đóng góp của Hội Nước sạch và Môi trường Việt Nam trong lĩnh vực môi trường, nước sạch, tài nguyên khoáng sản và biến đổi khí hậu cũng như các Chương trình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.