60 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh gặp mặt đội ngũ trí thức