Ban Chỉ đạo Tiết kiệm năng lượng

Giờ Trái đất 2023: Lan tỏa chiến dịch "Tiết kiệm điện - Thành thói quen"
Lan tỏa chiến dịch Giờ Trái đất năm 2023 với thông điệp: Chung tay “Tiết kiệm điện - Thành thói quen”. Đây cũng là thông điệp của Chương trình tiết kiệm điện giai đoạn 2020-2025.