Biển xâm thực bất thường ảnh hưởng đến sinh sống của người dân