Bộ Chính trị

Việt Nam phấn đấu đạt tỷ lệ đô thị hóa toàn quốc trên 50% vào năm 2030
Chương trình phát triển bền vững đô thị Việt Nam đưa ra mục tiêu năm 2030 Việt Nam xây dựng được ít nhất 5 đô thị đạt tầm cỡ quốc tế, giữ vai trò là đầu mối kết nối và phát triển với mạng lưới khu vực và quốc tế.