Bộ Chính trị

Bế mạc Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII
Sau gần 3 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc và đầy tinh thần trách nhiệm, Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra và bế mạc vào sáng 18/5.