bỏ khung giá đất

Thể chế hóa chủ trương bỏ khung giá đất, xác định giá đất theo nguyên tắc thị trường
Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) dự kiến trình Quốc hội vào tháng 10/2022 tới đây, đã thể chế hóa chủ trương: bỏ khung giá đất; có cơ chế, phương pháp xác định giá đất theo nguyên tắc thị trường; có chính sách điều tiết chênh lệch địa tô.