bổ nhiệm

Bổ nhiệm Phó Chủ tịch Quảng Ninh làm Thứ trưởng Bộ Tài chính
Theo sự điều động của Chính phủ, ông Bùi Văn Khắng-Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh được bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Tài chính.