chất thải nông nghiệp

Thúc đẩy kinh tế tuần hoàn trong nông nghiệp, phát triển nông thôn bền vững
Nền kinh tế tuần hoàn nói chung và phát triển kinh tế tuần hoàn trong nông nghiệp nói riêng không chỉ giải quyết các thách thức về môi trường mà còn giúp thúc đẩy đổi mới, tạo ra các phương thức kinh doanh mới và tạo việc làm mới thông qua việc tận dụng chất thải nông nghiệp và phụ phẩm, góp phần thay đổi diện mạo nông thôn theo hướng tích cực.