chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội

[Infographic] Các chỉ tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế 5 năm (2021-2025) và 10 năm (2021-2030)
Moitruong.net.vn – Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 10 năm 2021-2030 và Phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2021-2025 đề ra mục tiêu đến năm 2025, Việt Nam là nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp; đến năm 2030 là nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao và đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao.