Chính phủ ban hành Nghị quyết 13/NQ-CP

Lấy ý kiến xây dựng dự thảo Luật Tài nguyên nước (sửa đổi)
Làm việc với Cục Quản lý tài nguyên nước và các đơn vị liên quan, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Công Thành đề nghị Cục Quản lý Tài nguyên nước đôn đốc, tổng hợp ý kiến góp ý cho Dự thảo Luật Tài nguyên nước (TNN) (Sửa đổi).