chính sách mới có hiệu lực từ tháng 6

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 6/2023
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 6/2023, như quy định không sử dụng hình bác sĩ để quảng cáo bán hàng đa cấp; quy định về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ...