chính sách mới

Chính sách mới nổi bật có hiệu lực từ tháng 7/2022
Bắt đầu từ tháng 7/2022, nhiều chính sách mới có hiệu lực như việc điều chỉnh lại mức thu của nhiều loại phí, lệ phí; tăng mức lương tối thiểu theo vùng; cấp hộ chiếu phổ thông gắn chip;…