chính sách mới

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Hoạt động lấn biển, cho thuê rừng, chuyển mục đích sử dụng rừng,…được quy định trong Luật Đất đai 2024 sẽ có hiệu lực sớm từ ngày 1/4. Ngoài ra, nhiều quy định mới về giáo dục, y tế, đất đai… sẽ bắt đầu có hiệu lực từ tháng 4/2024.