chính sách tái chế

Khuyến khích thu hút đầu tư ngành tái chế
Các quy định pháp luật mới nhất về bảo vệ môi trường đã chú trọng đến việc giảm thiểu rác thải nhựa và tăng cường tái chế, tìm vật liệu thay thế nhựa. Việc tái chế nhựa không chỉ góp phần giảm lượng chất thải nhựa ra môi trường, mà còn tạo ra nguyên liệu phục vụ cho sản xuất các sản phẩm nhựa, bảo vệ môi trường sống.