Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhận thêm nhiệm vụ mới
Theo danh sách thành viên ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam do Thủ tướng vừa ký ban hành, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà được giao thêm nhiệm vụ làm Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam.