chứng chỉ ngoại ngữ

Những chính sách mới nổi bật có hiệu lực từ tháng 3/2023
Một số chính sách mới, trong đó có các chính sách về nhân sự và việc làm và chính sách liên quan đến hoạt động kinh tế của cả nước như quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện ASEAN - Nhật Bản; Quy định mới về tiếp nhận, quản lý, sử dụng tiền công đức,... sẽ có hiệu lực kể từ tháng 3/2023.