chung tay tiết kiệm điện

63/63 tỉnh, thành phố đẩy mạnh thực hiện tiết kiệm điện
Trước thách thức cung ứng điện đủ trong mùa hè, toàn bộ 63/63 tỉnh, thành đã ban hành văn bản chỉ đạo đẩy mạnh, tăng cường tiết kiệm điện tại địa phương trong mùa khô và cả năm 2023.