Chương trình Phát triển với Liên hợp quốc (UNDP)

Khắc phục tình trạng gia tăng ô nhiễm không khí
Moitruong.net.vn – “Ô nhiễm không khí” được lựa chọn làm Chủ đề cho Ngày Môi trường thế giới năm 2019 nhằm kêu gọi cùng hành động để cải thiện chất lượng môi trường không khí.