công chức

Những trường hợp tinh giản biên chế cán bộ, công chức, viên chức năm 2022
Moitruong.net.vn –  Những người dôi dư, không đáp ứng yêu cầu công việc, không thể tiếp tục bố trí sắp xếp công tác khác sẽ thuộc diện tinh giản biên chế.