Cộng hoà xã hội Việt Nam

Vinh danh 45 công trình Sáng tạo khoa học công nghệ Việt Nam xuất sắc năm  2021
Quỹ Vifotec đã tổ chức giải thưởng Sáng tạo khoa học và công nghệ Việt Nam, nhiều công trình từ đây đã được ứng dụng, đóng góp vào công cuộc đổi mới và phát triển đất nước trên nhiều lĩnh vực.