công tác xử lý chất thải y tế

Quảng Trị: Tăng cường công tác thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải y tế
UBND tỉnh Quảng Trị vừa ban hành Công văn số 2192/UBND-KT ngày 12/5/2023 về việc tăng cường công tác thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải y tế trên địa bàn tỉnh.