Công ty Đại Thắng

Hải Phòng: Kiểm tra dấu hiệu vận chuyển chất thải công nghiệp ra môi trường
Lãnh đạo thành phố Hải phòng yêu cầu Công an Thành phố và các cơ quan liên quan kiểm tra xác minh thông tin một số doanh nghiệp xử lý chất thải có dấu hiệu vi phạm.