Cục Chuyển đổi số quốc gia

Bộ Thông tin và Truyền thông điều động và bổ nhiệm cán bộ tại nhiều đơn vị
Bộ TT&TT công bố 6 quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ tại các đơn vị: Cục Báo chí, Cục PTTH&TTĐT, Thanh tra, Cục Chuyển đổi số Quốc gia, Trung tâm Thông tin và Vụ Tổ chức cán bộ.