diện tích rừng trồng mới

Diện tích rừng trồng mới tập trung tại Tây Ninh tăng vượt kế hoạch
Diện tích rừng trồng mới tập trung thực hiện đến tháng 10/2023 của tỉnh Tây Ninh là 538,8 ha, đạt 119,2% so với kế hoạch.