Đoàn báo chí Việt Nam

73 năm thành lập Hội Nhà báo Việt Nam: Vị thế của người viết báo Việt Nam trong thời đại mới
Ngày 21/4/1950, tại xóm Roòng Khoa, xã Ðiềm Mặc, huyện Ðịnh Hóa, tỉnh Thái Nguyên đã diễn ra Đại hội thành lập Hội Những người viết báo Việt Nam, nay là Hội Nhà báo Việt Nam. Hơn bảy thập kỷ qua, Hội Nhà báo Việt Nam ngày càng phát triển, là nơi tập hợp, động viên những người làm báo cả nước phát huy năng lực sáng tạo, khẳng định được vai trò, vị thế của mình trong đời sống xã hội, góp phần xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam , thực hiện dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.