doanh nghiệp trong KCN

Quy định trách nhiệm bảo vệ môi trường của doanh nghiệp trong khu công nghiệp
Moitruong.net.vn – Các quy định pháp luật về trách nhiệm của doanh nghiệp trong bảo vệ môi trường khu công nghiệp được thể hiện trong nhiều văn bản quy phạm pháp luật khác nhau. Có nhiều nội dung tuân thủ theo các quy định về trách nhiệm bảo vệ môi trường nói chung, có nhiều nội dung mang tính đặc thù của riêng doanh nghiệp trong khu công nghiệp.