Hoảng hồn nguồn nước Nhà máy nước Sông Đà - Tạp chí điện tử Môi trường và Cuộc sống

Không chỉ dính dầu thải, suối Trâm – đổ vào hồ Đồng Bài còn hứng cả nước thải của chính nhà máy nước sạch sông Đà (đồ họa).

Theo Báo Giao Thông