GDP bình quân đầu người

[Infographic] Những chỉ tiêu chủ yếu trong NQ16 về Kế hoạch phát triển KT-XH
Moitruong.net.vn – Theo Nghị quyết 16/2021/QH15 về Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2021-2025, tốc độ tăng trưởng GDP cả nước bình quân khoảng 6,5-7%, GDP bình quân đầu người đến năm 2025 đạt khoảng 5.000 USD.