giấy phép khai thác khoáng sản

Mức thu lệ phí cấp Giấy phép khai thác khoáng sản như thế nào?
Theo dự thảo thông tư của Bộ Tài chính, mức thu lệ phí cấp Giấy phép khai thác khoáng sản cao nhất là 100 triệu đồng; Giấy phép khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường không sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, mức thu lệ phí từ 15 triệu đồng đến 30 triệu đồng/giấy phép.