Hồ Trị An bồi lắng

Đồng Nai: Hồ Trị An bồi lắng khoảng 145 triệu mét khối đất, cát
Sau 32 năm đưa vào khai thác, lượng trầm tích (đất, cát, bùn) bồi lắng trong lòng hồ Trị An hiện tại khoảng 145 triệu m3, chiếm hơn 5% thể tích thiết kế ban đầu.