học sinh giỏi quốc gia

Điểm mới trong quy chế thi học sinh giỏi quốc gia
Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Thông tư số 17 thay thế các Thông tư 56 về Quy chế thi học sinh giỏi quốc gia.