hội thảo CBD

Cần hạn chế tài trợ cho các hoạt động tàn phá thiên nhiên
Moitruong.net.vn – Dự thảo của hội thảo CBD đề xuất cải cách hoặc hủy bỏ các sáng kiến gây hại tới đa dạng sinh học, giảm các khoản chi gây tổn hại đa dạng sinh học xuống ít nhất 500 tỷ USD/năm.