HTX vệ sinh MT Cao Thượng

Hội Nước sạch và Môi trường tỉnh Bắc Giang: Giữ vững vai trò, hoạt động có hiệu quả trong nhiệm kỳ 2017 - 2022
Với 345 hội viên, nhiệm kỳ 2017 - 2022, Hội Nước sạch và Môi trường tỉnh Bắc Giang đã tuyên truyền nâng cao ý thức, trách nhiệm bảo vệ môi trường cho các hội viên và cộng đồng; tích cực tham gia Chương trình mục tiêu Quốc gia về Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn.