khoáng sản kim loại

Điều chỉnh phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản từ 15/7/2023
Chính phủ ban hành Nghị định số 27/2023/NĐ-CP ngày 31/5/2023 quy định phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản, có hiệu lực từ ngày 15/7/2023, thay thế Nghị định 164/2016/NĐ-CP ngày 24/12/2016.