kinh doanh tài nguyên và môi trường

Sửa đổi, bổ sung các nghị định liên quan đến kinh doanh trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường
Nghị định 22/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoáng sản.