kinh tế nâu

Phát triển kinh tế theo hướng xanh hóa, bước đi tất yếu
Kinh tế xanh là một xu hướng tất yếu của việc phát triển kinh tế hiện nay và hướng đến tương lai. Đặc biệt, trước sự biển đối phức tạp của biến đổi khí hậu, tài nguyên thiên nhiên bị tàn phá nghiệm trọng con người cần có trách nhiệm nhiều hơn với thiên nhiên định hướng đến phát triển kinh tế bền vững trong tương lai.