Lai Châu

Lai Châu: Nâng cao hiệu quả quản lý, xử lý rác thải trên địa bàn tỉnh
Trong thời gian qua, công tác BVMT đối với chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Lai Châu đã được các cấp, ngành, tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội quan tâm, bước đầu đã tạo sự chuyển biến và đạt được một số kết quả nhất định.