lồng ghép giới

Nỗ lực lồng ghép giới nhằm thực hiện kế hoạch quốc gia về thích ứng với biến đổi khí hậu
Việt Nam cam kết đưa vấn đề bình đẳng giới và hành động vì khí hậu trong chương trình nghị sự cao nhất của đất nước và Việt Nam là thành viên tích cực của tất cả các thỏa thuận quốc tế nhằm thúc đẩy các mục tiêu này.