Luật đất đai

Tổ chức các đoàn công tác đôn đốc lấy ý kiến người dân về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)
Theo kế hoạch, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ tổ chức các đoàn công tác theo dõi, đôn đốc việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) tại các địa phương từ ngày 20/2 đến 15/3/2023.