lưu vực sông

Ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Tài nguyên nước
Kế hoạch triển khai thi hành Luật Tài nguyên nước nhằm bảo đảm sự chỉ đạo thống nhất của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các cơ quan, tổ chức liên quan.