mỏ Bồng Miêu

Quảng Nam: Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đóng cửa mỏ khoáng sản tại mỏ Bồng Miêu
UBND tỉnh Quảng Nam giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh làm chủ đầu tư dự án đóng cửa mỏ khoáng sản quặng vàng tại mỏ Bồng Miêu; chịu trách nhiệm theo dõi ý kiến của Hội đồng nhân dân tỉnh về bổ sung dự án vào Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.